Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van BvA Bureau voor Archeologie

Artikel 1. Begripsbepaling

 1. Onder "BvA" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: BvA Bureau voor Archeologie gevestigd te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56936109.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt de wederpartij van BvA aangeduid als "Opdrachtgever".

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij BvA goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever aanbiedt of levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien niettemin enige andere algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn voorzover ze niet onverenigbaar zijn met die toepasselijke voorwaarden.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BvA en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3.  Aanbiedingen /Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen zijn geldig tot 8 weken na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Een overeenkomst tussen BvA en Opdrachtgever komt uitsluitend tot stand, indien Opdrachtgever een door BvA gedane aanbieding tijdig (binnen een in de offerte genoemde termij schriftelijk aanvaardt. Een elektronisch bericht (email) volstaat eveneens als schriftelijke aanvaarding. In afwezigheid van een schriftelijke aanvaarding wordt, indien BvA ten vervolge op een aanbieding uitvoeringshandelingen na mondelinge opdracht door Opdrachtgever verricht, een overeenkomst eveneens geacht te zijn totstandgekomen, en wel conform de aangeboden voorwaarden.
 3. Iedere aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door BvA onder normale weers- en andere omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4.  Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
 2. BvA is gerechtigd de geldende tarieven aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Opdrachtgever is verplicht zich in te spannen om alle mogelijk relevante informatie aan BvA te geven opdat BvA een goede inschatting van de te verrichten werkzaamheden kan maken.
 4. Tot het uitvoeren van meer- en/of minderwerk zal BvA uitsluitend gehouden zijn na tijdig schriftelijk verzoek daartoe van Opdrachtgever en bevestiging door BvA. Voor de werkzaamheden van meer- en minderwerk wordt door BvA een afzonderlijke offerte uitgebracht. Indien in redelijkheid schriftelijke vastlegging van meer- en/of minderwerk niet kan worden afgewacht, kan BvA uitsluitend na mondelinge opdracht door Opdrachtgever tot uitvoering overgaan. Opdrachtgever is gehouden de financiële en andere consequenties daarvan te aanvaarden.
 5. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven, dan wel buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of werkzaamheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel gepresteerd.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. BvA is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 2. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal BvA steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. Indien is overeengekomen, dat de uitvoering van de overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, is BvA gerechtigd de aanvang van de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk zijn goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever dient betredingstoestemming voor het onderzoeksterrein te verzorgen en te garanderen dat het terrein vrij toegankelijk is voor mensen en het voor het werk noodzakelijke materieel (incl. machines).
 5. Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden op locatie aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld. Indien Opdrachtgever, ondanks behoorlijke mededeling niet aanwezig is, gelden de werkzaamheden als behoorlijk vervuld.
 6. Opdrachtgever kan één concept-rapport verlangen en binnen 1 maand na ontvangst correctie van feitelijke en technische onjuistheden en van interne tegenstrijdigheden verlangen.

Artikel 6. Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in de volgende gevallen: oorlog, mobilisatie, oproer, werkstaking, brand, belemmerende weersomstandigheden, ongeval of langdurige ziekte bij het personeel, alsmede iedere omstandigheid die buiten de macht van BvA ligt en de uitvoering van de overeenkomst nadelig, dan wel onmogelijk voor haar maakt. Partijen zullen de andere partij onverwijld waarschuwen indien zich een geval van overmacht voordoet.
 2. Indien sprake is van overmacht hebben zowel BvA als Opdrachtgever het recht de op hen rustende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, dan wel om de overeengekomen termijnen in onderling overleg te verlengen.
 3. Indien een overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben BvA en Opdrachtgever het recht om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van BvA wegens toerekenbare tekortkoming in de  nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 115.000,- waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, behoudens opzet of grove schuld van BvA.
 2. De totale aansprakelijkheid van BvAvoor schade door dood of lichamelijk letsel of van materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 115.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, behoudens opzet of grove schuld van BvA.
 3. Indien BvA een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, gelden in plaats van de in de vorige lid genoemde maxima het bedrag dat door de verzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 4. BvA zal niet aansprakelijk zijn voor schade, direct of indirect, tengevolge van enige tijdsoverschrijding aan haar zijde.
 5. Iedere andere of verdere aansprakelijkheid dan hierboven genoemd is uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart BvA voor alle aanspraken van derden die verband houden met het uitvoeren van de overeenkomst.
 7. In het bijzonder vrijwaart Opdrachtgever BvA voor aanspraken terzake van schade aan kabels en andere leidingen van derden. Opdrachtgever zal terzake een toereikende verzekering afsluiten die mede ten behoeve van BvA strekt. Op verzoek van BvA verstrekt Opdrachtgever BvA inzage in de daarop betrekking hebbende bescheiden.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling van de factuur aan BvA dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door BvA aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 3. Indien Opdrachtgever die meer dan één schuld heeft en/of boven de openstaande schuld(en) rente en/of (incasso)kosten verschuldigd is, een betaling aan BvA doet, heeft BvA het recht te bepalen tot voldoening van welke schuld deze betaling zal strekken.
 4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan is BvA gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens is BvA gerechtigd tot onmiddellijke opschorting van de werkzaamheden totdat het verschuldigde is betaald en, in het voorkomende geval, de zekerheid als bedoeld in Artikel 9 is gesteld.
 5. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van het totale bedrag.
 6. Indien de uitvoering van (een onderdeel van) de overeenkomst is vertraagd op verzoek van Opdrachtgever of doordat deze enige van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig nakomt, is BvA gerechtigd betaling van de termijnen te vorderen, die op de tijdstippen bij een normale uitvoering van de overeenkomst opeisbaar zouden zijn geworden.
 7. Het is aan Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten of aanspraken jegens BvA zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BvA aan derden over te dragen en/of te verpanden.

Artikel 9. Zekerheid

 1. BvA is gerechtigd vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst van Opdrachtgever voor het nakomen van diens verplichtingen zekerheidstelling te verlangen.
 2. Indien binnen een redelijke termijn geen of onvoldoende zekerheid als bedoeld in lid 1 door Opdrachtgever is gesteld, is BvA gerechtigd de overeenkomst, dan wel onderdelen van de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren, en de ter zake door BvA geleden schade en nog te lijden schade aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op onder meer alle adviezen, werkwijzen, systemen, onderzoeksmodellen, technieken, instrumenten, computers en programma's, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, berusten en blijven berusten bij BvA en/of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht en de bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk worden verstrekt door BvA.
 2. Voorzover de door BvA ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte rapportage of enige andere documenten en/of materialen als databank moeten worden beschouwd, komen de rechten op die databank uitsluitend toe aan BvA.

Artikel 11. Verspreiding resultaten

 1. Voor verschillende werkzaamheden is BvA verplicht zich te voegen naar de daarvoor geldende protocollen (met name KNA) en wet- en regelgeving met betrekking tot de archeologische monumentenzorg. Hieruit volgt dat alle vondsten, alsmede al het documentatiemateriaal (inclusief rapportage), dat direct verband houdt met de uitgevoerde archeologische werkzaamheden beschikbaar worden gesteld aan de bevoegde overheid, dan wel de provinciale depots, na beëindiging van het werk. Opdrachtgever maakt hier geen bezwaar tegen.
 2. BvA is gerechtigd tot ieder ander gebruik van de gegevens, resultaten, documentatie en alle andere informatie verkregen in verband met de werkzaamheden. Opdrachtgever is slechts gerechtigd tot gebruik dat rechtstreeks verband houdt met de doelstelling van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 12. Tekortkoming/verzuim/ontbinding

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst.
 2. BvA kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht -al dan niet tot zekerheid- van het bedrijf van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, zulks zonder dat BvA tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van door BvA geleverde of nog te leveren goederen. BvA blijft eigenaar van geleverde of nog te leveren goederen zolang Opdrachtgever de vorderingen van BvA terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet volledig betaald heeft. BvA blijft tevens eigenaar van geleverde of nog te leveren goederen zolang Opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang Opdrachtgever  wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten nog financiële verplichtingen jegens BvA heeft, waaronder vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
 2. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op door BvA geleverde goederen een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van BvA te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een hypotheek- of pandrecht bevoegd is.
 3. Ingeval Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte goederen of uit te voeren werk jegens BvA niet nakomt, is BvA zonder ingebrekestelling gerechtigd de goederen, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde goederen, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt BvA de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden.
 4. BvA verschaft aan Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde goederen onder voorbehoud van een pandrecht van BvA, ten behoeve van andere aanspraken die BvA op Opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van BvA zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 14. Veilig werken

 1. Bij een opdracht waar sprake is van veldwerk, staat Opdrachtgever ervoor dat de omstandigheden op het terrein waar de werkzaamheden worden uitgevoerd veilig zijn voor personen en goederen. Gevaarlijke situaties, waar Opdrachtgever BvA van op de hoogte dient te stellen voorafgaand aan de werkzaamheden zijn in ieder geval: verontreiniging in of op de bodem of in (mogelijk deels afgebroken) opstallen of fundamenten daarvan en (mogelijke) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. De aanwezigheid van deze risico's kan betekenen dat BvA zich het recht voorhoud de werkzaamheden niet uit te voeren, of alleen onder het treffen van (extra) voorzorgsmaatregelen, hetgeen gevolgen voor de prijzen kan hebben zoals oorspronkelijk in de overeenkomst vastgelegd.
 2. Onderzoeksterreinen dienen goed beloopbaar te zijn en vrij van levende have.
 3. BvA heeft het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, indien voor of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt geconstateerd dat sprake is van onveilige situaties voor personen of goederen.
 4. Indien de overeenkomst op bovenstaande grond wordt beëindigd, is Opdrachtgever aan BvA een vergoeding verschuldigd naar evenredigheid van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 5. BvA is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van de afvoer of verplaatsing van verontreinigde grond. Opdrachtgever zal dienaangaande BvA vrijwaren tegen aanspraken van derden.
 6. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder 'grond' en 'bodem' zowel de vaste bodem als het grondwater verstaan.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle door BvA afgesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Geschillen

 1. Geschillen welke tussen Opdrachtgever en BvA mochten ontstaan naar aanleiding van een door Opdrachtgever met BvA gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.